Oferta dla partnerów

Oferta dla partnerów obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej 1915-2015

Oferta PW w Roku Jubileuszu

 • Nadanie firmie/organizacji tytułu „PARTNERA 100-lecia ODNOWIENIA TRADYCJI PW”
 • Wystąpienia Partnera podczas Wydarzeń w Roku Jubileuszu
 • Prezentacja mat. multimedialnych Partnera podczas Wydarzeń w Roku Jubileuszu
 • Udostępnienie Partnerowi platformy multimedialnej PW
 • Organizacja punktu informacyjno-promocyjnego Partnera
 • Lokalizacja ekspozycji reklamowej Partnera
 • Udostępnienie infrastruktury na wydarzenia Partnera
 • Organizacja „Spotkań z Pracodawcą”, „Targów Pracy” oraz współpracy z Biurem Karier PW
 • Wspólne wystąpienia o granty (NCBR, NCN, …)
 • Przygotowanie raportów z analiz nowych technik, technologii
 • Testowanie nowych rozwiązań technicznych
 • Opracowanie ekspertyz (dot. wdrażanych technologii)
 • Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości
 • Uczestnictwo Partnera w konferencjach, warsztatach naukowych, seminariach organizowanych przez PW
 • Przyjmowanie pracowników Partnera na staże nb
 • Współpraca w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr
  • uczestnictwo w studiach podypl., kursach specjalistycznych
  • udział w prowadzeniu zajęć na ww. studiach i kursach
  • konsultacja tematów projektów Pracowni P&D
  • udział w pracach komisji konkursowych
  • przyjmowanie studentów na praktyki, staże, szkolenia

Formy rozliczenia sponsoringu

 • FV za zrealizowane usługi
 • Udział (%) w finansowaniu Wydarzeń w Roku Jubileuszu
 • Ufundowanie
  • nagród (gotówkowych, rzeczowych) w konkursach PW
  • stypendiów, staży, certyfikowanych szkoleń
 • Wsparcie finansowe działalności
  • kół naukowych
  • klubów studenckich
  • AZS Politechnika Warszawska
  • inkubatorów przedsiębiorczości
 • Nieodpłatne przekazanie sprzętu, profesjonalnych narzędzi programistycznych do realizacji celów statutowych PW
 • Uruchomienie laboratoriów nowych technik/technologii
 • Objęcie patronatem sal dydaktycznych
 • Dostawy produktów jubileuszowych
 • Wprowadzenie „jubileuszowych rabatów” na usługi świadczone PW

Partnerzy/sponsorzy

 • PARTNERZY STRATEGICZNI (3+)
 • PARTNERZY
  •  Partnerzy biznesowi
  •  Partnerzy Wydarzeń w Roku Jubileuszowym (WRJ)
  •  …
 • PARTNERZY (PATRONI) MEDIALNI
 • SPONSORZY
 • Usługodawcy/dostawcy PW

Kontakt:

doc. dr inż. Mirosław Słomiński
Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa Gospodarczego
mslominski@rekt.pw.edu.pl