Historia

4 stycznia 1826 – 19 listopada 1831 r. Działalność Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego - pierwszej szkoły technicznej w Warszawie. Założyciel Stanisław Staszic. Szkoła kształci w kierunkach technicznym i handlowym. Dyrektorem zostaje matematyk Kajetan Garbiński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Po zaledwie kilku latach działania, Szkoła Przygotowawcza zostaje zamknięta w roku 1831, w ramach represji po wybuchu Powstania Listopadowego. Przez prawie 60 następnych lat, mimo intensywnego rozwoju przemysłu i infrastruktury komunikacyjnej na ziemiach polskich, Polacy wciąż nie mają w kraju ośrodka kształcącego inżynierów.
4 września 1895 r. Otwarcie Szkoły Mechaniczno-Technicznej Maurycego Mittego – średniej szkoły technicznej, której fundatorami są właściciele warszawskiego domu bankowego Hipolit Wawelberg oraz Stanisław Rotwand.Pierwszym dyrektorem Szkoły zostaje Maurycy Mitte, profesor Instytutu Górniczego w Petersburgu. Szkoła posiada dwa wydziały: Mechaniczny i Budowlany. Program obejmuje cztery lata studiów, a językiem wykładowym jest język rosyjski.
8 czerwca 1898 r. Utworzenie Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II - działającej w zaborze rosyjskim wyższej uczelni technicznej, w której zajęcia odbywały się w języku rosyjskim.Instytut, mający prawa akademickie, składa się z trzech wydziałów: Inżynieryjno-Budowlanego, Chemicznego i Mechanicznego. W 1902 r. uruchomiono czwarty wydział – Górniczy. Polacy stanowili zaledwie 20% kadry naukowej, jednak polskich studentów było ponad 70%
1897 – 1899 r. Architekci Stefan Schyller i Bronisław Rogóyski projektują budynki Instytutu Politechnicznego: Gmach Główny, Gmach Chemii, Gmach Mechaniki, Gmach Fizyki oraz dwa budynki mieszkalne dla administracji i profesorów.
8 września 1899 r. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod Gmach Główny Uczelni.
28 stycznia 1905 r. Strajk polskich studentów domagających się autonomii Uczelni i prowadzenia wykładów w języku polskim.
15 listopada 1915 r. Powołanie pierwszej polskiej uczelni technicznej - Politechniki Warszawskiej. Studia prowadzono w języku polskim na następujących wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej. Pierwszym rektorem został prof. Zygmunt Straszewicz.
13 lutego 1916 r. Otwarcie pierwszego domu akademickiego w budynku ofiarowanym Uczelni przez Komitet Obywatelski Miasta Warszawy, przy ulicy Polnej 50.
1920 r. Politechnikę Warszawską opuszczają pierwsi absolwenci. W roku 1920/21 wydano 54 dyplomy. Liczba studentów osiąga 3200 osób. Politechnika staje się jedną z większych uczelni technicznych w Europie.
1921 r. Rozstrzygnięto konkurs na godło uczelni. Senat zatwierdza projekt godła opracowany przez studenta Wydziału Architektury J. Ogórkiewicza.
Sierpień-wrzesień 1926 Pierwszy 4-tygodniowy kurs przygotowawczy dla kandydatów zdających na Uczelnię, przygotowany przez Bratnią Pomoc w porozumieniu z władzami Politechniki.
1 września 1939 r. Wybuch II wojny światowej, która przerywa działalność prężenie rozwijającej się Uczelni. W roku akademickim 1938/39 liczba studentów przekroczyła 5000 osób. Spośród wydanych w tym samym okresie 6 200 dyplomów, 320 trafiło do kobiet.
1942 –1945 r. Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej, czyli dwuletniej szkoły półwyższej z polskim językiem wykładowym. Obok oficjalnego nauczania na poziomie zatwierdzonym przez władze niemieckie, profesorowie dawnej Politechniki prowadzą zajęcia na tajnych kompletach. W trwającym w czasie okupacji niemieckiej tajnym nauczaniu brało udział około 3000 studentów, dyplomy inżynierskie uzyskało 198 osób.
22 stycznia 1945 r. Wznowienie zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej. Do końca roku uruchomiono wszystkie wydziały funkcjonujące przed wojną.
1951 r. Włączenie do Politechniki Warszawskiej Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Wydziały: Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Produkcji, Elektryczny, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, stale podkreślają i przypominają historyczne tradycje „Wawelberczyków”.
1954 r. Powstaje Studencki Klub PW „Stodoła”.
1963 r. W Politechnice działa 18 kół naukowych, między innymi: Aparatury Chemicznej, Budownictwa Wodnego, Cybernetyków, Mechanizacji Rolnictwa. Koła zrzeszają 700 studentów.
1967 r. Utworzenie Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Płocku. Obecnie Politechnika Warszawska Filia w Płocku, która realizuje misję kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki regionu północnego Mazowsza.
11 kwietnia 1981 r. w Politechnice Warszawskiej, jako w pierwszej uczelni wyższej w kraju, wybrano w demokratyczny sposób rektora. Został nim prof. Władysław Findeisen, członek „NSZZ Solidarność”.
30 października 1991 r. Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę w sprawie utworzenia przy Uczelni Szkoły Biznesu, która należy do czołówki polskich instytucji akademickich, zajmujących się edukacją menadżerską.
2002 r. prof. dr hab. inż. Adam Proń (Wydział Chemiczny PW) jako pierwszy reprezentant naszej Uczelni został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej Polskim Noblem. W 2006 roku nagrodę odebrał prof. dr hab. inż. Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW).
1 marca 2007 r. rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej. UTW umożliwia kształcenie oraz rozwój intelektualny i społeczny osobom, które zakończyły już okres intensywnej działalności zawodowej.
13 lutego 2012 r. na orbicie okołoziemskiej znalazł się pierwszy polski satelita - PW-Sat. Został on zbudowany przez studentów Politechniki Warszawskiej, przy wsparciu Centrum Badań Kosmicznych PAN.
2013 r. Rok prof. Jana Czochralskiego (1885-1950 r.) - „światowej sławy uczony-wynalazca, krystalograf, chemik, metalurg”, twórca podstaw przemysłu elektronicznego. Od 1929 r. profesor na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej – Zakład Metalurgii i Metaloznawstwa. 17 listopada 1929 r. w uznaniu dokonań naukowych otrzymuje tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej. 27 października 2011 r. wpisany jako wybitny Polak do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich.
15 listopada 2015 r. 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

Komitet programowo-organizacyjny

Honorowy_Kolarska-Bobińska_
Lena Kolarska‑Bobińska Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Honorowy_Kluzik_Rostkowska
Joanna Kluzik‑Rostkowska Minister Edukacji Narodowej
Honorowy_Kleiber
Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk
Honorowy_Struzik
Adam Struzik Marszalek Województwa Mazowieckiego
Honorowy_kozlowski
Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki
Honorowy_HGW_2
Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy
honorowy_kardynal
Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski

Uczelnia

Multimedia